Toegankelijkheidsverklaring

DeedMob B.V. en haar partners streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deedmob en haar partner Saam Welzijn

hoofddomein:

 • www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl


subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:


Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van DeedMob B.V. is beschikbaar via de link partners.


Nalevingsstatus

Uit de door DeedMob B.V. gepubliceerde informatie blijkt dat de website Deedmob volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.


Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van DeedMob B.V. .

Functie: CTO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2020.


Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via [email protected].


Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.


Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.


Onderbouwing van de verklaring


Onderzoeksresultaten

De status van de website Deedmob: voldoet volledig

De website Deedmob is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens DeedMob B.V. dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via: email naar [email protected] 
 • Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
 • Datum: 07-09-2020
 • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
 • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
 • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
 • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
 • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:

 • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart DeedMob B.V. dat de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(geen)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.

Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.


Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.


Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.


Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.